Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

sympatycznysusel
3983 1175 390
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin

February 24 2018

sympatycznysusel
2175 815b 390
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
sympatycznysusel
0611 0159 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4115 7a8d 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
sympatycznysusel
7080 c58d 390
Reposted fromdeszcz deszcz viairmelin irmelin

February 11 2018

sympatycznysusel
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
sympatycznysusel
5117 02ec 390
Reposted frommadn madn viairmelin irmelin
sympatycznysusel

February 10 2018

sympatycznysusel
4341 346a 390
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
sympatycznysusel

February 07 2018

7152 8641 390
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
sympatycznysusel
6045 8242 390
The message printed on the motherboard of the Tesla machine sent to space
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viairmelin irmelin
sympatycznysusel
7996 a735 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

February 04 2018

sympatycznysusel
1369 d7e2 390
Reposted fromposzum poszum viairmelin irmelin
sympatycznysusel
6944 ee68 390
Reposted fromxopolly xopolly viairmelin irmelin

January 24 2018

sympatycznysusel
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless

January 21 2018

sympatycznysusel
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin

January 15 2018

sympatycznysusel
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viaunique unique
sympatycznysusel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl